085 401 44 83 info@noxx-rss.com

Onze veelgestelde vragen

FAQ

U heeft vragen over straling?

Misschien staat de vraag over straling die u heeft hier al tussen?

Voor veel ondernemers is het onduidelijk wat de wettelijke verplichtingen zijn voor het gebruik van ioniserende straling in bijvoorbeeld vormen als röntgenstraling of straling uit radioactiviteit.

Omdat veel vragen herhaaldelijk terugkomen en omdat we op onze website graag wat willen uitleggen over onze dienstverlening, vindt u hier onze veel gestelde vragen. Mocht het antwoord er niet tussen staan, kunt u altijd uw vraag achterlaten via het contactformulier.

Waaruit bestaat een vergunningaanvraag?

Wanneer NOXX radiation safety services voor uw onderneming een vergunningaanvraag verzorgt, voeren wij de gehele aanvraag uit. Hierbij beginnen wij met het opstellen van de benodigde rapporten zoals bijvoorbeeld de risico-inventarisatie & evaluatie en de milieuanalyse. Verder horen er bij een vergunningaanvraag een heel aantal bijlagen te worden opgesteld en meegezonden, zoals:

 • Benoemingsbrieven van de stralingsbeschermingsdeskundige en de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming
 • Kopieën van diploma’s van deskundigen verbonden aan de organisatie
 • Machtigingsformulier vergunning
 • Voorbeelden van protocollen, procedures en werkvoorschriften
 • Uittreksels van de Kamer van Koophandel en het Kadaster
 • Bouwtekeningen en situatieschetsen
 • Meetrapporten of rapportages van prestatie- en acceptatietesten.

We schrijven daarop de volledige vergunningaanvraag uit en we onderbouwen voor uw soort werkzaamheden de rechtvaardiging en de justificatie die aan de werkzaamheden ten grondslag ligt. Tezamen met alle bijlagen vormt dit een pakket documenten wat via digitale wijze aan de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) wordt aangeboden. Gewoonlijk volgt binnen acht weken na het indienen een ronde verdiepende vragen, welke wij uiteraard op een vergelijkbare wijze zullen afhandelen. De ervaring leert dat daarna binnen een aantal weken de vergunning wordt verstrekt. Deze periode verschilt echter per toepassing en ingeleverde documentatie. Een garantie hiervoor kan helaas niet van te voren worden gegeven. Uiteraard doen wij ons uiterste best om het proces van vergunningaanvraag zo snel en voorspoedig mogelijk te laten verlopen.

Wat is een risico-inventarisatie en -evaluatie?

Uit artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet volgt de verplichting voor ondernemers een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uit te voeren. Het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming stelt dat bij het gebruik van ioniserende straling (zoals röntgenstraling of gammastraling) een aanvullende risicoanalyse moet worden uitgevoerd. De wijze waarop deze analyse moet worden uitgevoerd staat vermeld in de Regeling stralingsbescherming beroepsmatige blootstelling 2018.

In de aanvullende risicoanalyse met betrekking tot het gebruik van straling wordt er per soort medewerker berekend wat de potentiële jaardosis is die de medewerker kan oplopen ten gevolge van de werkzaamheden die hij uitvoert met de bron van straling. Deze berekeningen zijn maatwerk en verschillen per situatie. De blootstelling van een werknemer die part-time met een bagagescanner werkt is anders dan die van een werknemer die 4 dagen in de week pacemakers plaatst onder röntgendoorlichting. Verder wordt er in de analyse rekening gehouden met de dosis die iemand kan oplopen als de werkzaamheden niet verlopen zoals dat gepland was: de zogenaamde voorziene onbedoelde gebeurtenissen. Dit tezamen geeft in een enigszins gecompliceerde berekening de effectieve jaardosis die een werknemer oploopt ten gevolge van zijn werkzaamheden in het bedrijf. Op basis van de berekende dosis wordt de werknemer ingedeeld als:

 • Blootgestelde werknemer categorie A
 • Blootgestelde werknemer categorie B
 • Niet-blootgestelde werknemer

Voor elke categorie bestaan eigen verplichtingen zoals het dragen van dosimeters of het zich jaarlijks laten keuren. Verder wordt aanvullend de ruimte waar de bron gebruikt wordt ingedeeld in een zone (bewaakte zone of gecontroleerde zone).

Wanneer wij de risico-inventarisatie en -evaluatie uitvoeren worden alle berekeningen volgens een vooraf vastgesteld stappenplan uitgevoerd en overzichtelijk uitgeschreven in een rapportage. De rapportage bevat een duidelijke conclusie en kan dienen als (verplicht) onderdeel bij een vergunningaanvraag.

Wat is een milieuanalyse?

In de milieuanalyse wordt berekend hoeveel ‘uitstoot’ aan ioniserende straling uw toepassing aan het buitenmilieu doet. In het geval van het weg laten spoelen van radioactieve stoffen is deze blootstelling heel duidelijk. Toch is er ook bij andersoortige toepassingen sprake van afgifte van een bepaalde dosis straling aan de omgeving. Hiervoor moet de zogenaamde ’terreingrensdosis’ worden berekend die de bron van straling veroorzaakt. Deze dosis wordt berekend via een vastgestelde methode en wordt tezamen met terreintekeningen en tekeningen van het gebouw of complex tot een rapport verwerkt.

Wanneer wij de milieuanalyse uitvoeren worden alle berekeningen volgens een vooraf vastgesteld stappenplan uitgevoerd en overzichtelijk uitgeschreven in een rapportage. De rapportage bevat een duidelijke conclusie en kan dienen als (verplicht) onderdeel bij een vergunningaanvraag.

Wat is de looptijd van een vergunningaanvraag?

De minimale looptijd van een vergunningaanvraag (of behandeling van registratie of een kennisgeving) is 8 weken vanaf het moment van indienen van alle documenten. Deze 8 weken is de wettelijke beslistermijn. Dit wil echter niet zeggen dat ook na de 8 weken een vergunning zal worden verleend. De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) behoudt zich het recht voor aanvullende vragen te stellen. Van deze mogelijkheid wordt gewoonlijk gebruik gemaakt. Hierdoor gaat de looptijd van een vergunningaanvraag vaak richting de 14 weken vanaf het moment van indienen.

U moet er van uitgaan dat NOXX radiation safety services een aantal weken nodig heeft voor het opstellen van de documentatie die bij een vergunningaanvraag hoort. Een aanvraag voor een vergunning bestaat niet zelden uit een uitgeschreven aanvraag en enkele tientallen bijlagen. Schakel ons daarom tijdig in!

Wat is een jaarabonnement stralingsveiligheid?

Bij een jaarabonnement stralingsveiligheid verbindt NOXX radiation safety services zich aan uw organisatie. Wij treden voor uw organisatie op als stralingsbeschermingsdeskundige (voorheen: coördinerend deskundige). Wanneer uw organisatie door een overheidsdienst gecontacteerd wordt in het kader van stralingsveiligheid of wet- en regelgeving nemen wij dit contact van uw organisatie over. We handelen deze communicatie voor u af en we begeleiden waar nodig een eventueel inspectiebezoek. Werkzaamheden die regelmatig uitgevoerd worden onder een jaarabonnement stralingsveiligheid zijn: het begeleiden van de TMS, het optimaliseren van het gebruik van de bron, het voeren van jaargesprekken met de betrokken medewerkers en het aanbrengen van veranderingen in de vergunning.

Een jaarabonnement stralingsveiligheid wordt afgesloten op basis van een vooraf vastgesteld aantal uren. Gedurende het aantal uren kunt u ongelimiteerd met uw vragen en verzoeken om advies terecht bij onze stralingsdeskundige.

Wat is een acceptatietest?

Een acceptatietest is een test die wordt uitgevoerd nadat een vergunning verleend is, maar voordat de bron van straling in gebruik wordt genomen. De acceptatietest heeft als doel om te testen of de bron van straling veilig in het gebruik is. Gewoonlijk wordt hierbij ook gekeken of de leverancier aan zijn verplichtingen heeft voldaan en of de opstelling van de bron van straling op een juiste manier functioneert. Een acceptatietest wordt uitgevoerd door, of onder verantwoordelijkheid van de stralingsbeschermingsdeskundige die verbonden is aan de organisatie.

Een aparte rol is weggelegd voor de acceptatietest aan medisch radiologische röntgentoestellen. Dergelijke toestellen worden voor onderzoek op mensen gebruikt voor het doen van medische diagnostiek. Omdat röntgenstraling een tumorindicerend vermogen heeft, dat wil zeggen “straling kan kanker verzoorzaken” zijn de acceptatietesten aan röntgenapparatuur veelal vrij uitgebreid. Volgend uit richtlijnen van de IRCP, NRCP, IEC en verschillende Europese en landelijke organisaties worden de volgende onderwerpen getest:

 • Dosis: buisspanning, buislading, buisstroom, dosistempo, lekstraling, intreedosis op de patiënt, geabsorbeerde dosis, nauwkeurigheid, precisie, reproduceerbaarheid, halveringsdikte, diagnostische referentieniveaus
 • Beeldkwaliteit: spatiële resolutie, contrastresolutie, geometrie
 • Algemene (gebruiks)kwaliteit: vertekening, overeenkomst licht-röntgen, werking AEC, elektrische veiligheid, stralingsveiligheid, rooster

Alle gemeten waarden worden verwerkt in een uitgebreid rapport. De waarden worden vergeleken met de internationale standaard of de richtlijn. Mocht de gemeten waarde buiten de specificaties of het toelaatbare vallen, zoeken we samen met de ondernemer en de leverancier van het toestel naar een oplossing. We keuren niet zomaar een toestel af, we helpen ook bij het oplossen van het probleem.

Wat is een zonemeting?

Bij een zonemeting wordt met gevoelige meetapparatuur buiten de ruimte waar het röntgentoestel of radioactieve bron wordt gebruikt gemeten. Op basis van deze metingen wordt de potentiële jaardosis buiten de ruimte bepaald. Deze dosis moet beneden bepaalde waarden liggen, afhankelijk van het soort gebouw of instelling. Ook wordt met behulp van de zonemetingen de theoretische berekeningen uit de terreingrensberekeningen gecontroleerd.

Wat is een KEW-dossier?

De wet stelt dat alle administratie betreffende het gebruik van ioniserende straling in de onderneming moet worden bijgehouden in een zogenaamd beheerssysteem, het KEW-dossier. Hierbij staan de letters KEW voor de Kernenergiewet. In het KEW-dossier worden alle zaken die te maken hebben met het gebruik van straling bijgehouden in één systeem:

 • Gegevens onderneming (bouwtekeningen, officiële bescheiden)
 • Dosisrapporten
 • Benoemingsbrieven, deskundigheid en scholingsprogramma’s
 • Controlerapporten (onderhoud, prestatietesten, acceptatietesten)
 • Jaarrapportages
 • Risico-inventarisatie en -evaluatie
 • Milieuanalyse
 • Incidenten

Wanneer een vergunning wordt aangevraagd door NOXX radiation safety services sluiten we u gewoonlijk aan op een cloud-based oplossing waarmee op een beveiligde wijze de opslag van het KEW-dossier plaats kan vinden. Op deze manier hebben zowel de ondernemer als de stralingsdeskundige altijd toegang tot hetzelfde dossier. Dat is erg handig wanneer er sprake is van bestandsuitwisseling tussen meerdere personen.

Wat is een afschermingsberekening?

Blootstelling aan ioniserende straling is potentieel schadelijk. Om gezondheidsschade aan omwonenden, bezoekers van uw instelling en werknemers te voorkomen worden ruimtes waar straling wordt gebruikt voorzien van een vorm van afscherming tegen die straling. Dit kan lood zijn, beton en in sommige gevallen ook steen of andere materialen. Hoeveel van deze afscherming nodig is om de omgeving rond de ruimte veilig te maken hangt van veel factoren af, zoals de energie van de straling, de hoeveelheid straling, de geometrie van de ruimte en het soort gebruik van de naastgelegen ruimtes. Om deze afscherming te bepalen wordt gewoonlijk een afschermingsberekening gemaakt. Hierbij worden rekenmethoden gebruikt volgens richtlijnen van instituten zoals de NRCP, de NCS en de IRCP. Het aanleveren van de afschermingsberekening is een standaard onderdeel van de vergunningaanvraag bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming.